Skip to content ↓

Compass Primary School

Attendance letter - Lithuanian

Mieli tëveliai / globëjai

Mes vis dar susiduriame su prasto lankomumo ir daþno sirgimo atvejais,tad  að tiesiog norëjau paaiðkinti padëtá, susijusià su pateisinamomis  ir nepateisinamomis ligomis  ir kà daryti savo vaiko ligos / nebuvimo atveju;

Atostogos mokslo metø eigoje, nesvarbu dël kokios prieþasties, yra netoleruojamos.

Kiti nebuvimai (nesusijæ su sirgimu ir ðeimos atostogomis iðskirtinëmis aplinkybëmis, pavyzdþiui laidotuvës) gali bûti leidþiami ir pateisinti Mokyklos Direktorës nuoþiûra.. Prieð kiekvienà numatomà iðvykimà, anketà turëtø paimti tëvai arba globëjai ið mokyklos ofiso ir uþpildæ jà gràþinti ten pat. Net jei neatvykimas á pamokas yra neteisëtas, anketos uþpildymas vistiek bûtinas, kad mes þinotume vaiko buvimo vietà ir nedalyvavimo pamokose trukmæ.

Jeigu vaikas serga

Jums reikia paskambinti á mokyklà kiekvienà dienà ir praneðti apie jûsø vaiko nebuvimà. Praðome pasistengti  tai padaryti prieð 09:30. Tokie  yra mokyklos reikalavimai. Jûs galite palikti praneðimà mokyklos telefono auto atsakiklyje( nurodydami vaiko vardà, klasæ ir prieþastá, kodël vaikas neatvyks á pamokas), jeigu linija uþimta ir jûsø nesujungia su personalo darbuotoju.

Sirgimas uþtrunkantis iki 2 dienø,informuojant mokyklà telefonu kiekvienà dienà, bus pateisinamas (legalus). Jeigu jûs nepaskambinsite á mokyklà, uþ lankomumà atsakingas asmuo susisieks su jumis ir pamokø praleidimo  pateisinamas (legalumas) bus paliekamas nuspræsti Mokyklos Direktorei.  

Jeigu jûsø vaikas sirgs daugiau nei dvi dienas mes norësime pamatyti medicininá patvirtinimà ið gydytojo, kortelæ su paskirtu laiku pas gydytojà, vaistø iðraðà arba informacijà apie  naudojamus vaistus, kad patvirtintø ligas susijusias su pamokø praleidimu. Kitu atveju pamokø nelankymas bus nepateisinamas.

Praðome turëkite onenyje, kad mes galime paduoti vaikams antibijotikus iðgerti ofise - dël smulkesnës informacijos praðome pasiklausti pas mokylos ofiso personalà.

Jeigu jûsø vaikas iðsiøstas namo dël ligos, nedalyvavimas pamokose tà dienà bus pateisintas - dël ligos. Taèiau jeigu jis jauèiasi nepakankamai gerai, kad gráþtø sekanèià dienà á mokyklà, jûs privalote paskambinti á mokyklà kiekvienà dienà ir tà praneðti (kaip jau minëjome virðuje).

Dël nuolatinio nebuvimo arba vëlavimo, ar neteisëto  didelio skaièiaus, neaiðkios prieþasties pamokø nelankymo, bus kreiptasi á  Ðvietimo Ministerijà  ir tai gali pasiekti teismà, kurio pasekoje galima piniginë bausmë, teismo iðlaidoms padengti  (iki 2500 £) ir iki 3 mënesiø laisvës atëmimas.

Jeigu jûs turite neaiðkumø susijusiø su ðiuo laiðku, praðome pasikalbëti su mokyklos ofiso darbuotoju arba Ponia (MRS) Tombleson.

Aèiû uþ jûsø supratingumà ir bendradarbiavimà ðiuo klausimu.

Core Values